АГУДАМ ХХК нь гадаад худалдаа, аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулах зорилготойгоор 2010 онд  үүсгэн байгуулагдсан. Бид дараах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг дотоод, гадаадын хэрэглэгчдэд санал болгодог. Үүнд:

     >> Хѳдѳлмѳр хамгаалал
     >> Хэмжих хэрэгсэл
     >> Аялал жуулчлал

АГУДАМ ХХК нь тухайн салбартаа нэр хүнд бүхий Олон Улсын түвшинд хүлээн зѳвшѳѳрѳгдсѳн компаниудын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр дотоодын зах зээлийг хангадаг.

Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа уул, уурхайн томоохон тѳсѳлүүд, гадаад орнуудын Элчин Сайдын Яамдуудтай хамтран ажиллаж байна.

АГУДАМ ХХК нь Стандартчилал, Хэмжил Зүйн Газарт загварын туршилтанд оруулсан бүх төрлийн жин, халуун, хүйтэн усны тоолуур, цахилгааны тоолуур зэрэг хэмжих хэрэгслийг Монгол Улсад худалдаалах тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж юм. 

 Copyright © 2010 AGUDAM LLC

free templates