Барилга, дэд бүтэцийн салбарт бид дараах зѳвлѳх үйлчилгээг үзүүлдэг. Үүнд: 
  - Барилга, байгууламжийн шалгалт
  - Тѳслийн менежмент
  - Тѳсѳл эзэмшигчид дэмжлэг үзүүлэх
  - Хѳрѳнгийн менежмент
  - Геотехникийн инженерчлэл
  - Шалгалт / Лаборатори

Copyright © 2010 AGUDAM LLC

free templates