Хѳдѳлмѳр хамгаалал, эрсдэлийн менежментийн чиглэлээр бидэнтэй хамтран ажилладаг компани нь жилд ойролцоогоор 300000 хүнд 600 орчим сэдвээр сургалт зохион байгуулдаг. Эдгээр сургалтуудын заримыг нь дурьдвал:

  • Эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, хүрээлэн байгаа орчин
  • Цахилгааны аюулгүй байдал
  • Галын аюулгүй байдал
  • Мэргэжил олгох гүнзгийрүүлсэн сургалтууд
  • Менежмент, ерѳнхий үйлчилгээ
  • Зайны сургалт

Copyright © 2010 AGUDAM LLC

free templates